manager by

Όροι Χρήσης

Αντικείμενο Της Παρούσας Σύμβασης

Είναι οι όροι φιλοξενίας, διατήρησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης εμπορικών πληροφοριών στο find.gr οι οποίες πληροφορίες παρέχονται από τον αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να διενεργούνται εμπορικές πράξεις από τους χρήστες και επισκέπτες του ως άνω ιστότοπου. Η FIND IKE ως πάροχος του ιστοτόπου find.gr υποστηρίζει διαδικτυακά καταναλωτές και επαγγελματίες στην αναζήτηση και προβολή προϊόντων με βάση τη σύγκριση τιμών επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση του συμφέροντος αμφοτέρων. Σε αυτή τη βάση στηρίζεται μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στον αντισυμβαλλόμενο της FIND IKE και αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

Με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Άρθρο 1.

Βάσει της παρούσας συμβάσεως, ο αντισυμβαλλόμενος αναθέτει στη FIND IKE το έργο της ανάρτησης των προϊόντων της στον ιστότοπο find.gr σε ορισμένο πλαίσιο προβολής όπως ο ιστότοπος ταξινομεί με τη δική της τεχνολογική υποδομή. Απαραίτητο στοιχείο για την προβολή και ανάρτηση των προϊόντων του αντισυμβαλλομένου είναι η απόδειξη της εμπορικής του ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται από τη δήλωση έναρξης της δραστηριότητάς του/της στο αρμόδιο ΓΕΜΗ, τα στοιχεία τηλεφωνικής του/της επικοινωνίας, ο αριθμός φορολογικού του/της μητρώου, η φορολογική του/της έδρα, όλα απαραίτητα για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και την εναρμόνιση της παροχής των υπηρεσιών της FIND IKE με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο του Καταναλωτή αλλά και των παρεχόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών της πρώτης των συμβαλλομένων. Η βασική ορολογία που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει τους εξής όρους: α)‘επιγραμμική αγορά”: υπηρεσία η οποία χρησιμοποιεί λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ιστοτόπου, μέρους ιστοτόπου ή εφαρμογής, το οποίο διαχειρίζεται έμπορος ή άλλος εξ ονόματος του εμπόρου, και η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με άλλους εμπόρους ή καταναλωτές· β)΄πάροχος επιγραμμικής αγοράς΄: κάθε έμπορος ο οποίος παρέχει επιγραμμική αγορά στους καταναλωτές ( Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161) γ) ολοκλήρωση ορισμένης παραγγελίας : η αναγνώριση και χρέωση από το σύστημα πληρωμής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω εγνωσμένης κι αναγνωρισμένης από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα εφαρμογής εκκαθάρισης συναλλαγής, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο προϊόν / υπηρεσία αλλά και η με μετρητά εκπλήρωση της υποχρέωσης του καταναλωτή και αντισυμβαλλόμενου εδώ, καταβολής ορισμένου τιμήματος για παροχή δ)υπηρεσία Find Metrics: αναφέρεται στην ειδική εσωτερική εφαρμογή του ιστότοπου find.gr η οποία πληροφορεί τον αντισυμβαλλόμενο για οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρείται στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου εμπόρου με σκοπό την εναρμόνιση με το νόμο και την αποτύπωση της συναλλακτικής συμπεριφοράς και δράστηριότητάς του ε) προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγής: το συμφωνηθέν , βάσει τιμοκαταλόγου, ποσό που παρακρατεί η FIND IKE για την παρεχόμενη υπηρεσία της ανά συναλλαγή στ) υπηρεσία Live Shopping: ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί, βάσει αξιολόγησης και ορισμένων κριτηρίων, με βίντεο να προβάλλει δικά του προϊόντα στο find.gr αλλά και τρίτος ( θα ονομάζεται finder ) να προβάλλει προϊόντα του αντισυμβαλλόμενου με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων προϊόντων αυτού μέσω του find.gr ζ) διαχειριστικό εργαλείο Manager: εφαρμογή η οποία αποτυπώνει το σύνολο της συναλλακτικής σχέσης των αντισυμβαλλομένων. Συμφωνείται πως όλα τα κάτωθι στοιχεία ισχύουν σωρευτικά και τα αποδέχεται ο αντισυμβαλλόμενος για να ισχύσει η παρούσα σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση αυτή καταγγέλλεται μονομερώς από τη FIND IKE αζημίως

Ειδικότερα:

  • Ο αντισυμβαλλόμενος γνωρίζει και αποδέχεται την υπηρεσία και τη συνοδευτική ειδική εφαρμογή καταγραφής Find Metrics των παραγγελιών που πραγματοποιούν οι χρήστες της υπηρεσίας εντός του find.gr. Δηλαδή, αποδέχεται αναντίρρητα τα cookies καταγραφής στην εφαρμογή και των ανακατευθυνομένων στην εφαρμογή αυτή χρηστών του find.gr
  • Ο αντισυμβαλλόμενος διαθέτει την υποδομή ύπαρξης καλαθιού αγορών και παραγγελιοληψίας συνδεόμενης με αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι τρόποι πληρωμής θα είναι αυτοί που ισχύουν στην αγορά και οπωσδήποτε ένας ρητώς δηλωμένος. Οποιοδήποτε κόστος θα πρέπει να προβάλλεται ευκρινώς και με σαφήνεια στο χρήστη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
  • Το find.gr λειτουργεί ως μέσο πρόσβασης στην παρεχόμενη πληροφόρηση και συνδέεται με ειδικό link με το δικτυακό τόπο του αντισυμβαλλόμενου το οποίο και αυτός αποδέχεται με το παρόν. Μέσω αυτού κάθε καταναλωτική συμπεριφορά, παραγγελία και δραστηριότητα θα υπόκειται σε καταγραφή. Ορισμένη εφαρμογή ( FIND METRICS ) θα ενσωματώνεται στο δικτυακό τόπο του αντισυμβαλλόμενου προς το σκοπό αυτό και η πληροφόρηση θα αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας των εδώ συμβαλλομένων και μόνο για το σκοπό της περαίωσης των όρων της παρούσης συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ο Κανονισμός 679/2016 ΕΕ για την κοινή χρήση δεδομένων και δη αυτών που έχουν προσωπικό χαρακτήρα και σε ειδικό σημείο της παρούσης γίνεται παραπομπή. Το προαναφερόμενο link και η συνοδευτική του ενσωματωμένη εφαρμογή ( embedded code ) δεν επιδέχονται κανενός είδους παρέμβαση από τον αντισυμβαλλόμενο πέρα από τις προσαρμογές που η FIND IKE επιβάλλει. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπαίτια παρέμβαση του αντισυμβαλλομένου δίνει στη FIND IKE το δικαίωμα της καταγγελίας της συμβάσεως αζημίως. Το δικαίωμα του να καθιστά ανώνυμα τα στοιχεία που διαχειρίζεται και τα δεδομένα που περιέρχονται στην κατοχή της προς επεξεργασία το διατηρεί ακέραιο η FIND IKE.
  • Το μοντέλο χρέωσης της υπηρεσίας του find.gr είναι αυτό που ονομάζεται COST PER SALE (CPS). Δηλαδή, ο αντισυμβαλλόμενος πληρώνει συγκεκριμένο ποσοστό ανά πωλούμενο προϊόν μέσω του find.gr και που έχει γνωστοποιηθεί προς ανάρτηση και προβολή με ορισμένο κατάλογο. Το ποσοστό ανά κατηγορία προϊόντος ορίζεται από τον τιμοκατάλογο ο οποίος γίνεται αποδεκτός με το παρόν.
  • Η υπηρεσία και η συνοδευτική της εφαρμογή Find Metrics περιλαμβάνει τα εταιρικά και επιχειρηματικά στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου όπως νόμος προβλέπει καθώς και κάθε στοιχείο που αναφέρεται στις μεθόδους πληρωμής αυτού, τις δυνατότητες δόσεων και κάθε πληροφορία άμεσα συνδεόμενη με το προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς και την τελική του τιμή. Μέρος αυτής της πληροφορίας γίνεται γνωστή και στον οποιοδήποτε χρήστη από τη γενική δημόσια σελίδα του find.gr. Συμβατική υποχρέωση του αντισυμβαλλόμενου είναι η σύνδεση με το Find Metrics. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται άμεσα η παροχή της υπηρεσίας προς τον αντισυμβαλλόμενο.
  • Η FIND IKE κατηγοριοποιεί με βάση την εμπορική της φιλοσοφία τα προϊόντα που αναρτώνται από τον αντισυμβαλλόμενο χωρίς την καταβολή ιδιαίτερης πρόσθετης εργασίας και χρήσης τεχνολογικών μέσων. Κάθε επικοινωνία και διόρθωση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και συμφωνείται να έχει την ισχύ έγχαρτης επικοινωνίας προς απόδειξή τους.

Άρθρο 2.

Ορισμός τιμοκαταλόγου.

Ο αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει μια συγκεκριμένη αμοιβή έναρξης συνεργασίας με τη FIND IKE όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο, ο οποίος αποτελεί ουσιώδες μέρος της παρούσας σύμβασης και γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Μέρος αυτής της αμοιβής αφορά βασικό ποσό αναφοράς το οποίο θα αποτελεί τη βάση εκκαθάρισης των συναλλαγών από τη FIND IKE σε καθημερινή βάση. Το ποσό προσχώρησης στην υπηρεσία που παρέχει η FIND IKE δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση εκτός και αν παρά τις προσπάθειες αμφοτέρων των μερών καθίσταται τεχνικώς αδύνατη η αρχική σύνδεση με το κατάστημα του αντισυμβαλλομένου. Μέσω της υπηρεσίας Manager πραγματοποιείται κάθε επικοινωνία και ειδοποίηση αναφορικά με τα υπολειπόμενα ποσά και η τυχόν ανάγκη συμπλήρωσης του αρχικού ποσού βάσης. Αυτό το ποσό αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Η προβολή των προϊόντων του καταστήματος αναστέλλεται για το διάστημα που το ποσό βάσης είναι μηδενικό. Αν παραμείνει μηδενικό για χρονικό διάστημα έξι ( 6) μηνών διαγράφεται το κατάστημα του αντισυμβαλλομένου και η διαδικασία εγγραφής του αρχίζει εκ νέου με την καταβολή του ανάλογου ποσού. Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία συναλλαγών αλλά και οι χρόνοι περιήγησης και επιλογής των προϊόντων εκ μέρους των χρηστών καταγράφονται και τηρούνται από την υποδομή και τα τεχνολογικά μέσα της FIND IKE και ειδικά από το σύστημα Find Metrics. Αυτά συμφωνούνται από τον αντισυμβαλλόμενο ως έχοντα τη σημασία της πλήρους απόδειξης σε περίπτωση αμφισβήτησης, εκτός και αν αποδειχθεί το αντίθετο μετά από έγγραφη υπόδειξη του αντισυμβαλλόμενου και αποδοχή αυτής από τη FIND IKE.

Άρθρο 3.

Ορισμός κατηγοριων προϊόντων και χρεωση αυτών.

Η FIND ΙKE ορίζει τα προϊόντα και τις κατηγορίες προϊόντων αλλά και ομάδες και υποκατηγορίες αυτών με σκοπό την προβολή τους στο find.gr. Κάθε κόστος μεταφορικών, αντικαταβολών, μεθόδων και τρόπων πληρωμής επιβαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο. Το find.gr καταγράφει μόνο ολοκληρωμένες παραγγελίες και επί αυτών αναζητά το ποσοστό που της αναλογεί.

Ακυρωμένη παραγγελία.

Το ποσοστό των ακυρωμένων παραγγελιών του αντισυμβαλλομένου δε μπορεί να υπερβαίνει το 12 % επί του συνόλου που πραγματοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος σε μηνιαία βάση. Η ακύρωση της παραγγελίας από τον αντισυμβαλλόμενο πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος 45 ημερών από τη μετάδοσή της μέσω του συστήματος Manager. Ο έλεγχος των ακυρώσεων γίνεται από τη FIND IKE και σε αυτή εναπόκειται η κρίση για το αν θα γίνουν αποδεκτές ή μη. Η πίστωση θα γίνεται με την επιστροφή λογιστικών μονάδων στο προαναφερθέν ποσό βάσης χωρίς την έκδοση παραστατικού καθώς δεν θα πρόκειται για λογιστική πράξη. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπέρβασης του ορίου του 12%, η FIND IKE διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παροχής της υπηρεσίας προς τον αντισυμβαλλόμενο αζημίως αναζητώντας τυχόν ζημίες της προσωρινά ή οριστικά. Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται από το find.gr με τα τεχνολογικά μέσα αυτής και γίνονται άμεσα αποδεκτά από τον αντισυμβαλλόμενο. Η τιμολόγηση γίνεται βάσει της αποτυπωθείσας δραστηριότητας και εκδίδεται αν χρειάζεται το ανάλογο παραστατικό.

Άρθρο 4.

Υποχρεώσεις του αντισυμβαλλομένου.

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ο αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανενός είδους πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των προς διάθεση δικών του ή τρίτων, προϊόντων ικανές να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και χρήστη του find.gr ώστε αυτός να προβεί σε συγκεκριμένη πράξη. Επίσης, με την παρούσα σύμβαση, ο αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει πως είναι γνώστης της καλής κατάστασης των προϊόντων που διαθέτει, δεν είναι μεταχειρισμένα, εκτός αν μετά από συμφωνία με τη FIND IKE πωλούνται ως τέτοια, όπως επίσης ότι είναι αυθεντικά και δεν προβάλλονται ενώ δεν είναι διαθέσιμα.

  1. 4.1 Ο αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται την υποχρέωσή του να απέχει από οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού, κακόβουλης χρήσης λογισμικού, αποστολής μηνυμάτων spam καθώς και παραβίαση της πολιτικής απορρήτου που ακολουθεί o ιστότοπος find.gr. Επισημαίνεται πως τόσο η FIND IKE όσο και ο εδώ αντισυμβαλλόμενος λογίζονται ως από κοινού επεξεργαστές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως νόμος ορίζει ( ειδικά τα άρθρα 4 και 6 Κανονισμού 679/2016 ΕΕ όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα ). Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω καθώς και με τις επιταγές του Δικαίου καταναλωτή δίνει το δικαίωμα στη FIND IKE να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της στον αντισυμβαλλόμενο, με σχετική αιτιολόγηση και επαναφορά τους μετά τη διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων. Δεν αποκλείεται δε και η οριστική διακοπή των υπηρεσιών σε περίπτωση μη εναρμόνισης με τις ως άνω υποχρεώσεις και αζημίως για την FIND IKE.
  2. 4.2 Η μη επίτευξη επικοινωνίας με άμεσο τρόπο με τον αντισυμβαλλόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του από τη FIND IKE με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν και αναφέρονται στη σχέση των συναλλασσομένων χρηστών και συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση δίνει άμεσα σοβαρό λόγο αναστολής λειτουργίας του καταστήματος. Η έγγραφη εξήγηση επαναφέρει σε λειτουργία ή μη το κατάστημα κατά την κρίση της FIND IKE.
  3. 4.3 Η σημασία της κριτικής αξιολόγησης στην παρούσα σύμβαση. Ο αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει πως στο find.gr αναρτώνται συστηματικές και αριθμητικά μεγάλες σε όγκο κριτικές- βαθμολογίες που απεικονίζουν κατά το δυνατό τη λειτουργικότητα, ποιότητα , υπηρεσίες του καταστήματος, την κατάσταση των προϊόντων που διατίθενται. Η ανάρτηση και παρουσίασή τους γίνεται από τους χρήστες αλλά και από επαγγελματίες αξιολογητές με ορισμένη ταυτότητα ( users, finders). Οι παρατηρήσεις επί αρνητικών κριτικών και αξιολογήσεων τίθενται υπόψιν του αντισυμβαλλομένου εμπόρου και ο δεύτερος μπορεί να απαντήσει επί αυτών. Σε κάθε περίπτωση κάθε αξιολόγηση και κριτική έχει δυνητικό χαρακτήρα και το find.gr τηρεί ακέραιο το δικαίωμά της προς ανάρτησή τους. Κάθε χειραγώγηση προς ανάρτηση θετικών ή αρνητικών σχολίων αποτελεί λόγο λύσης της παρούσας σύμβασης αζημίως και μονομερώς από τη FIND IKE. Η συχνή αρνητική αναφορά βάσει κριτικών και αξιολογήσεων στον αντισυμβαλλόμενο και στα προϊόντα αλλά και στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση από αυτόν εγείρει το δικαίωμα της FIND IKE να διακόψει αζημίως την παροχή των υπηρεσιών της και να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς. Δίνει επίσης το δικαίωμα στη FIND IKE να αναστείλει για ορισμένο χρονικό διάστημα που αυτή κρίνει την παροχή των υπηρεσιών της προς τον αντισυμβαλλόμενο. Σε κάθε περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα ένστασης σε κριτική και να την αιτιολογήσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Η FIND IKE δύναται να αποδεχτεί ή όχι την ένσταση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
  4. 4.3 Αναγνώριση αμοιβής. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αναγνωρίσει πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες της FIND IKE και find.gr παρέχονται βάσει συγκεκριμένης αμοιβής όπως αυτές περιγράφονται στον τιμοκατάλογο ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 5.

Η τεχνική και οργανωτική παροχή των υπηρεσιών.

Η FIND IKE καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της καλής πίστης για την τεχνική κάλυψη οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στην τεχνολογική υποδομή υποστήριξης της find.gr. Σε κάθε περίπτωση αυτό αναγνωρίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Με αυτόματο τρόπο γίνεται κάθε ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος και τουλάχιστον μια φορά ημερησίως. Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει την ευθύνη για τη λειτουργικότητα των δικών του συστημάτων ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στη διαδραστικότητα που είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών από τη FIND IKE. Κάθε αμοιβή που δικαιούται η FIND IKE από την παροχή των υπηρεσιών της δεν αναζητείται μετά και την προσωρινή ή οριστική διακοπή των υπηρεσιών αυτών προς τον αντισυμβαλλόμενο για λόγους που ανάγονται στην παραβίαση όρου ή όρων της παρούσης σύμβασης. Συμφωνείται με την παρούσα πως η όποια δυσλειτουργία ή η προσωρινή μη λειτουργία της τεχνικής υποδομής του find.gr που πιθανόν έχει ως αποτέλεσμα τη μη παροχή των υπηρεσιών της προς τον αντισυμβαλλόμενο δεν θα επιφέρει κανενός είδους ευθύνη προς αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας στον αντισυμβαλλόμενο εξαιτίας των ανωτέρω δυσλειτουργιών. Η προσωρινή δυσλειτουργία όπως περιγράφηκε ανωτέρω συμφωνείται πως δεν υποχρεώνει την FIND IKE να επιστρέψει κανένα συμβατικό τίμημα που τυχόν αναζητείται μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων της.

Άρθρο 6.

Διάρκεια και καταγγελία της σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση ορίζεται ως αορίστου διαρκείας. Καταγγελία της χωρεί για λόγους που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα και σχετίζονται με τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και τους κώδικες που ακολουθούνται ως προς αυτές. Κάθε καταγγελία λαμβάνει χώρα με έγγραφο τύπο και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο παράγοντας τα αποτελέσματά της με την κοινοποίησή της. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ χρήστη και αντισυμβαλλόμενου εμπόρου, η FIND IKE δεν παρεμβαίνει για κανένα λόγο. Σε περίπτωση προσεπίκλησης της, κάθε έξοδο και αμοιβή που αφορά σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνει αποκλειστικά τον προσεπικαλούντα αυτή. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η διαμεσολάβηση, η οποία είναι υποχρεωτική στην περίπτωση εμπλοκής της FIND IKE. Η τήρηση των δεδομένων που τηρήθηκαν κατά την ισχύ της συμβατικής σχέσης μεταξύ της FIND IKE και του αντισυμβαλλόμενου εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης αν αυτή επιβάλλεται από το νόμο και τα εν λόγω δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς νόμιμο λόγο. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 7.

Η σημασία των προσαρτημάτων στην παρούσα συμβάση και τελικές διατάξεις.

Κάθε προσάρτημα της παρούσης συμβάσεως θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτής. Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα προσαρτήματα που αφορούν οικονομικούς όρους, τιμολόγηση, διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πολιτική απορρήτου, τυχόν συμβάσεις εμπεριέχουσες ρήτρες εμπιστευτικότητας. Με την παρούσα σύμβαση γίνεται αποδεκτό πως ο αντισυμβαλλόμενος δε μπορεί να εκχωρήσει και μεταβιβάσει μέρος ή όλον της σύμβασης σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση της FIND IKE. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΓΧΑΡΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ.